×
2012 წლიდან, ჯირსას მენტორები ეხმარებიან საკუარ სტუდენტებს, ამასთან, სოციოლოგიის და ნებისმიერი სხვა მომიჯნავე პროფესიის ადამიანებს კარიერის დაგეგმვაში, პრაქტიკული და პროფესიული უნარების განვითარებაში, საერთაშორისო სტიპენდიების მოპოვებაში და სხვა. 2022 წლიდან ვთანამშრომლობთ ჩინეთის უნივერსიტეტებთან და გავცემთ საუნივერსიტეტო სტიენდიებს. ჩვენი რეკომენდაციით, 2022 წელს, გაემგზავრენ სტუდენტები გერმანიაში დაადის სტიპენდიით, იტალიაში ერაზმუსით, აგრეთვე, მიიღეს ონლაინ სტიპენდია ჩინეთის ტოპ უნივერსიტეტებში სასწავლად.